Gå till innehåll
Tyresö Ryttarförening
Tyresö Ryttarförening

Publicerad: 2022-12-02

Senast uppdaterad: 2022-12-25

Författare: Tomas Berggren

Årsmöte 2022

Protokoll från mötet kan du läsa här Länk till annan webbplats.

Datum: Söndagen den 13:e februari 2022

Tid: kl. 16.00

Plats: Digitalt i Microsoft Teams

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ, där du som medlem i TRF har rösträtt. Under årsmötet väljer vi, och tillsätter, den styrelse som tillsammans med ridskolans verksamhetschef Nina Ström är ansvariga för hela verksamheten.

Föranmälan till digitalt årsmöte

Liksom förra året väljer vi att på grund av rådande smittspridning hålla årsmötet helt digitalt via mötesplattformen Microsoft Teams. Erfarenheter från andra föreningar har visat att det är svårt att upprätta en korrekt röstlängd utan föranmälan. Därför ber styrelsen, på rekommendation från Svenska Ridsportförbundet, medlemmarna att föranmäla sin avsikt att delta på årsmötet.

Klicka här för att anmäla dig till årsmötet Länk till annan webbplats., de som svarar kommer sedan att få en personlig inbjudan till Teams-mötet skickad till angiven e-postadress. Det kommer att finnas möjlighet för efteranmälan, information om hur kommer att distribueras senast dagen innan årsmötet.

Dagordning för årsmöte

1 Mötets öppnande.

2 Val av ordförande för mötet.

3 Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid mötet.

4 Fastställande av röstlängd.

5 Val av protokolljusterare och rösträknare.

6 Fastställande av dagordning.

7 Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst.

8 Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna.

9 Revisorernas berättelse.

10 Fastställande av balans- och resultaträkningar.

11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

12 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 17 § andra stycket angivna antalet.

13 Val av ordförande för föreningen.

14 Val av övriga ledamöter jämte suppleanter.

15 Anmälan om ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av ungdomssektionen.

16 Fastställande av eventuella nya sektioner förutom Ungdomssektion (US) och Tävlingssektion (TS).

17 Val av två revisorer och en revisorssuppleant.

18 Beslut om antal ledamöter i valberedningen.

19 Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen.

20 Val av ombud till SvRF:s och distriktets allmänna möten och eventuella andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud.

21 Fastställande av årsavgift för nästkommande år.

22 Behandling av propositioner och motioner.

  • Inga motioner har inkommit

23 Övriga ärenden som enligt 14 § kan tas upp till beslut på årsmöte samt information från styrelsen.

  • Information om stallbygget
  • Presentation av strategi och verksamhetsplan 2022

24 Sammanträdet avslutas.

Varmt välkomna till Tyresö Ryttarförenings digitala årsmöte!

Handlingar inför årsmötet

Här nedan kommer det uppdateras med handlingar löpande.

Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 23:a januari.