Hoppa till sidans innehåll

Upprustning av anläggningen


Lägesrapport 3 april 2017

Projektets investeringsbudget kommer förhoppningsvis räcka till ytterligare ett ridhus, omklädningsrum och anpassning för funktionsnedsatta samt en större ombyggnad av stallet. Planeringen har varit att den konkreta byggprocessen skulle komma igång under kvartal två 2017.

Sedan början av detta år har dock problem rörande bygglov dykt upp. Kommunens byggherre har fått besked att ny detaljplan måste tas fram, samt att detta tar så pass lång tid att bygglovsansökan för stallet kan lämnas först hösten 2018.

Mer information om upprustningen och dess aktuella tidsplan hittar du här.

 

Lägesrapport 6 november 2016

När vi i projektgruppen informerade i början av september trodde vi att vi till 30 september skulle ha färdiga skisser över de olika byggnadernas utformning och placering, dvs den så kallade Planprocessen skulle vara klar. Detta visade sig lite väl optimistiskt. Det är många frågor som griper in i varandra och det har varit och är fortsatt viktigt att vi försöker analysera konsekvenser med olika förslag. Projektgruppen har hela tiden en dialog med personalen och styrelsen för att fånga upp synpunkter.

Anläggningen Fårdala gård ägs av Tyresö kommun. Byggherre är kommunen som ansvarar för anlitandet av arkitekter och upphandling av byggentreprenad.

När Planprocessen är klar kommer Tyresö kommun ansöka om bygglov samt upphandla entreprenörer.

 

Lägesrapport 9 september 2016

Planprocessen går mot sitt slut

Det har hunnit hända mycket i upprustningsprojektet sedan i maj (se lägesrapporten längre ned på sidan). Dock är vi fortfarande i den så kallade planprocessen, vilket innebär att diskutera olika skisser från våra arkitekter, att komma med synpunkter och att därefter få omarbetade skisser från arkitekterna för nya diskussioner. Detta bollande är viktigt eftersom det är i planprocessen vi har störst möjlighet att påverka slutresultatet. En rad aktörer deltar i det här arbetet: TRF:s projektgrupp, kommunens projektledare, arkitekterna, TRF:s styrelse och TRF:s personal.

Ett till ridhus och åtgärder i stallbyggnaden

Arkitekterna Katarina Lorentzi och Elisabeth Lundgren har tagit fram skisser till ett nytt, separat ridhus samt skisser på förändringar i stallbyggnaden. Utöver dessa två byggnader innehåller planen även reparation inklusive takisolering av vårt befintliga ridhus.

Planprocessen ska vara slutförd senast 30 september. Då ska vi besluta vilka funktioner som ska finnas och var de ska placeras. Rörande ridhus 2 innebär det att fastlägga t.ex. läktare, hinderförråd samt öppningar för ryttare, åskådare och traktor. För stallets del innebär det att besluta vilka utrymmen som ska finnas på bottenvåningen respektive övervåningen.

Fylligare och tydligare information i oktober

Den 30 september avslutar vi alltså planprocessen genom att fatta ett antal principbeslut. Detta blir också startskottet för nästa fas i projektet. Där ingår bl.a. att färdigställa kompletta byggritningar, ansöka om bygglov samt inhämta utlåtanden från olika myndigheter. Kommunens projektledare Christer Fransson bedömer att själva byggandet kan starta under senvåren 2017.

TRF:s projektgrupp för upprustning av Fårdala-anläggningen räknar med att återkomma i oktober med mer detaljerad information här på hemsidan.

 

Lägesrapport 2 maj 2016

Så här i maj 2016 arbetar Tyresö Ryttarförening intensivt, tillsammans med Tyresö kommun, med att förbereda nödvändiga underlag inför den planerade upprustningen av vår anläggning. Såväl ridskolepersonal, styrelsemedlemmar och medlemmar ingår i den projektgrupp som ansvarar för att se till att kommunen får all relevant information om vår verksamhet och dess behov.

Kommunen vill att vi tillhandahåller underlag för vilka funktioner och dimensioner vi anser behövs i de tre byggnaderna ridhus, stall och verkstad/garage (önskvärt med separat hus för dessa ändamål). Kommunen önskar även beskrivning på vilken verksamhet vi planerar att bedriva på anläggningen. Underlaget behöver arkitekten, som kommunen ska anlita, för sitt arbete att ta fram konkreta ritningar. (En kort presentation av vårt underlag följer längre ner i denna text.)

Vi i projektgruppen vill ge möjlighet för TRF:s medlemmar såväl som intresserad allmänhet att få en inblick i det pågående arbetet. Välkomna att följa projektet här på hemsidan. 

 

Om projektet

Kort historik

 • Tyresö kommun konstaterade i sin Albyutredning att anläggningen som TRF hyr ska ligga kvar, inte flyttas till Alby, samt att omfattande upprustning behövs.
 • TRF har sedan flera år framfört behov av två ridbanor för att ge bättre förutsättningar bedriva säker ridutbildning för ponnyelever på tider som kan fungera för dessa ryttares föräldrar när de följer barnen till ridskolan.
 • TRF har sedan flera år framfört att vi har mycket små marginaler att ekonomiskt klara höjd hyra som brukar följa med en upprustning. I den förstudie om upprustning som TRF levererade till kommunen i maj 2015 redovisade vi tydligt hur små marginaler som finns för hyreshöjningar om vi samtidigt ska erbjuda en rimlig lektionskostnad för våra medlemmar.
 • Tyresö kommunfullmäktige avsatte medel för upprustning i sin investeringsbudget juni 2015. Fokus för kommunen är att det ska vara en barn- och ungdomsverksamhet med god kvalitet.
 • Tyresö kommun har hösten 2015 genomfört en intern utredning som visat att ridverksamheten har högre kostnader än andra idrottsföreningar i kommunen. Parallellt har TRF jämfört hyreskostnader och kommunala subventioner för ett antal ridskolor inom Stockholmsregionen.
 • Under hösten 2016 har Projektgruppen och Thomas Dennerby från Kultur och fritidsenheten samt Björn Hellqvist från Fastighetskontoret enats om att
  –  ridhusbyggnaden ska innehålla ridrelaterade funktioner, dvs ridbanor, läktare, förråd, gärna cafeteria.
  –  stallbyggnaden ska, förutom hästarnas utrymmen, innehålla omklädningsrum med dusch och toalett, personalutrymmen, mötesrum.
  –  separat byggnad för verkstad och garageplatser är önskvärt.
 • Projektgruppen i TRF har fått uppdraget från kommunen att ge underlag för vilka funktioner och dimensioner vi anser behövs i de tre byggnaderna: ridhus, stall, verkstad/garage. Underlaget behöver arkitekten, som kommunen ska anlita, för sitt arbete att ta fram konkreta ritningar. De vill även att vi ger en övergripande beskrivning av vilken verksamhet som kommer att bedrivas.

Projektgruppens aktuella sammansättning

Tyresö kommun

 • Projektledare från Tyresö kommuns fastighetsförvaltning är Christer Fransson.
 • Arkitekterna Elisabeth Lundgren och Gabriel Sandstedt är anlitade från kommunen. 
 • Thomas Dennerby på Kultur och fritidsförvaltningen arbetar inte kvar.

TRF

 • Projektledare Ewa Jansson (även medlem TRF)
 • Kommunikationsansvarig Kerstin Paul (även medlem TRF)
 • Verksamhetschef TRF Nina Karlsson
 • Ordförande TRF Susanne Hellevik
 • Styrelsesuppleant TRF Ullis Gimle
 • Medlem TRF Johan Westling

Kerstin Paul, This is a mailto link

Ewa Jansson, This is a mailto link

 

Övergripande utformning av anläggningen 

Torpet

Fårdala gård har en fin miljö kring det gamla, upprustade Torpet. Detta kommer kommunen att ta tillvara genom att placera ett ytterligare ridhus så att vi får en inre gårdsmiljö fri från tung trafik och med bevarande av trädgårdskänslan. Verkstad med sina särskilda säkerhets- och arbetsmiljökrav flyttas ut ur stallet till en egen mindre byggnad. Foder- och gödselhantering förändras.

Flygfoto finner du här.

Nuvarande ridhus = Stora ridhuset

Under flera år har många TRF-medlemmar, anhöriga och personal framfört önskemål om varmare klimat i ridhuset.

Från TRF har vi för flera år sedan framfört till kommunen att vi önskade få ridhuset isolerat eftersom vi antog att det var det som behövdes för att höja inomhustemperaturen. Under årens lopp har vi förstått att inomhusklimat i ridhus är en komplicerad fråga där man måste balansera ventilation, luftfuktighet och värmetillförsel så att risk för fukt- och mögelskador minimeras. Vill du fördjupa dig i de komplicerade frågorna som rör inomhusklimat i stall och ridhus, klicka här.

Kommunen kommer alltså inte att isolera det stora ridhuset för att höja temperaturen eftersom det skulle kräva isolering, ventilationsanläggning, luftavfuktare, värmekälla. Detta ger hög investeringskostnad samt hög driftskostnad och ändå kvarstår risk för fukt- och mögelskador.

Det finns fortfarande tankar på att bygga in delar av läktaren för att skapa ett varmare utrymme för åskådare. Troligen ryms detta inte inom kommunens avsatta budget, men kan förhoppningsvis genomföras av ideella krafter inom TRF på sikt.

Det befintliga ridhuset är också i stort behov av takreparation. Planen för stora ridhuset är därför att taket åtgärdas och förses med isolering, vilket kommer ge en jämnare temperatur kalla vinterdagar och stekheta sommardagar.

Reparationen kommer igång så snart Lilla ridhuset är klart, så att vi hela tiden har inomhus- och utomhusridbana för TRF:s verksamhet.

Ridhus nummer två = Lilla ridhuset

Från TRF har den högst prioriterade åtgärden varit att få tillgång till ytterligare en ridbana inomhus.

Det tillkommande ridhuset ska ha en ridbana på 40m x 20m, läktare längs långsidan som vetter mot valackhagen, entréer för hästar på kortsidan mot stallet samt mot den andra kortsidan (se flygfotot).

På så sätt skapas en kort väg för ponnyekipagen från stallet till Lilla ridhuset, som huvudsakligen kommer ha ponnylektioner, och ökar därmed säkerheten för de yngre ryttarna.

Stallplanen

I samband med inbjudningstävlingar ska utifrån kommande ekipage kunna komma från parkeringen till framridning i det nya ridhuset och vidare till stora ridhuset via entréer som möjliggör att planera för säkerhet genom att ytor för ekipage respektive åskådare kan hållas separat.

När TRF har tillgång till två ridhus behöver inga lektioner längre läggas med överlappning.

Kommunen kommer inte att totalisolera det tillkommande Lilla ridhuset, eftersom det medför ökade byggkostnader, kräver flera dyra installationer samt ger ökade driftskostnader. Takisolering är planerad.

Bygget beräknas komma igång mot slutet av våren eller början av sommaren nästa år.

Cafeteria

Torpet bevaras och ska även fortsättningsvis inrymma cafeteriaverksamheten, eftersom det ligger så bra placerat mellan de två ridhusen och dessutom tillför en stor trivselfaktor i den inre gårdsmiljön.

Eventuell kaffeautomat i ett eller båda av ridhusen är i detta skede detaljfrågor som ännu inte har diskuterats eller som ingår i kommunens upprustning.

Verkstad

Ett separat hus kommer att byggas dit alla former av verkstadsarbete förläggs samt plats för fordon att parkera.

Stallbyggnaden

Stallbyggnaden är den mest komplicerade delen och här är projektgruppen ännu inte klar över vad upprustningen kommer innebära. Arkitekterna har tagit fram skisser där allt ingår som vi önskar ska finnas. Det troligaste är dock att kommunens avsatta budget inte räcker till för att genomföra den optimala upprustningen. TRF kommer därför att behöva prioritera, samt se om det som inte kan göras nästa år skulle kunna genomföras vid senare tidpunkt. Prioriteringar kan ske genom att vissa moment helt lyfts ut ur projektet, men vi kommer även försöka prioritera genom val av material utan att ge avkall på kvalitet.

Förändringar som definitivt kommer behövas:

 • Gödselhanteringen måste flyttas för att kunna bygga Lilla ridhuset.
 • Hösilagehanteringen måste ses över av säkerhets- och arbetsmiljöskäl.
 • Delar av övervåningen förändras för att tillgodose behov av hygien- och ombytesutrymmen.
 • Anpassning för personer med funktionsnedsättning är ett prioriterat område.

Viktiga vägledande principer för planprocessen

 • En modern idrottsanläggning
 • En modern ridanläggning ska ha en för hästar, ryttare, personal och besökare säker och väl genomtänkt uppbyggnad.
 • Det innebär bra ridbanor inne och ute.
 • Stall och hagar som ger hästarna god miljö.
 • Den behöver ha omklädningsrum, duschar och toaletter.
 • Utrymmen behövs för olika möten; i vår verksamhet behöver ungdomssektionen, tävlingssektionen, styrelsen och personalen ha plats för möten och arkivering/förvaring.
 • Anläggningen ska vara anpassad så att ingen utestängs från att delta, vilket innebär anpassning för olika former av funktionsnedsättning men även anpassning för olika önskemål och behov i omklädningsrum och duschar.

Arbetsmiljö

Vår personal ska ha en god arbetsmiljö. Vid inspektioner från Arbetsmiljöverket ska vi få godkänt.

Säkerhet

I en byggprocess finns det en utsedd person som ansvarar för säkerhetsaspekter  både under byggtiden men även rörande den färdiga anläggningen. Från Tyresö kommuns sida är man tydlig med att den hösilagehantering vi har i dag inte uppfyller kraven utan behöver förändras på något sätt.

Säkerhet för personal, ryttare och besökare är prioriterade områden och ett tungt argument vid flera av de planerade åtgärderna.

Djurhållning

För en god djurhållning är det önskvärt med boxar i stället för spiltor. En hel del tid har ägnats åt att se om det är praktiskt och ekonomiskt möjligt genomföra ombyggnad för boxstallning. Detta är fortfarande inte klarlagt.

Ekonomi

Tyresö kommun beslutade i juni 2015 om sin del av budgeten för upprustning av Fårdala gård. Förutom de medel som  kommer från kommunen behöver alltså TRF undersöka möjligheter att söka bidrag för specifika delar av upprustningen t.ex. anpassningsåtgärder för personer med funktionsnedsättning. En grupp inom TRF arbetar i dagsläget med att söka bidrag.  

Diskussioner förs hela tiden mellan representanter från Tyresö kommun och TRF:s styrelse rörande ekonomiska förutsättningar. Övergripande frågor rör kommande hyres- och driftsavtal samt hur vi ska prioritera om budgeten inte kommer räcka för alla framtagna och önskade åtgärder.

Övergripande planering av arbetet

Ursprunglig tidplan samt roller och processer framgår av den här illustrationen.

När arkitektritningar finns kommer dessa behöva granskas och diskuteras utifrån synpunkter från TRF, Tyresö kommun och arkitekten. Detta blir troligen aktuellt tidig höst 2016.

De ekonomiska förutsättningarna kan tydliggöras från Tyresö kommun först när ritningar samt bygglov är klart. TRF:s Ekonomi- och IT-kommitté handlägger de ekonomiska diskussionerna med Tyresö kommun. I detta skede kommer styrelsen fatta beslut om TRF kan gå vidare i projekteringen eller tvingas lägga ner projektet för att inte riskera att föreningen går i konkurs.

 

Kort presentation av underlaget

För samtliga byggnader finns omfattande dokument utarbetade. Här ges en kort presentation.

Stallbyggnaden planeras i detta läge inte för ombyggnad av spiltor till boxar även om detta behov framförts och diskuterats. Den i kommunfullmäktige avsatta investeringsbudgeten räcker inte till alla de behov TRF anser finns.

Ridhusbyggnaden, framtaget av Anna Oscander och Nina Karlsson

 • ridbanor 23 x 45 samt 23 x 65 m
 • hinderförråd
 • förråd för utrustning att sköta banorna
 • passage mellan ridbanorna
 • läktare båda ridbanorna
 • inbyggd mindre läktare med cafémöjlighet
 • plats för domarbord
 • speglarnas placering
 • nödbelysning
 • bevattningsanläggning
 • ljusinsläpp samt solskydd på fönster
 • reparation av nuvarande ridhusets tak
 • Tävlingssektionens behov: sekretariat, internetanslutning, plats för resultatinformation, högtalarplats

Byggnad för verkstad/garage, framtaget av John Westling i samarbete med Kurre Seldén

 • garageplats för traktor, bil och eventuellt motordriven kärra av något slag
 • svetsplats med punktutsug
 • vatten och avlopp
 • traverssystem i taket
 • förrådsutrymme för verktyg och trädgårdsredskap
 • miljöskåp för brandfarliga och miljöfarliga vätskor

Stallbyggnaden, framtaget av Ewa Jansson och Kerstin Paul i samråd med personalen

 • mötesrum
 • omklädningsrum
 • måltidsrelaterat utrymme
 • uppehållsrum
 • kontorslokaler
 • arkiv och förråd
 • entré med informationsfunktion
 • sopsortering
 • lokalvård
 • vilobädd/sjukrum med plats för avskilda telefonsamtal
 • tvätthantering

Tillkommande uppgift  

Kommunen vill att vi även genomför en allmän översyn av stalldelen för att uppskatta kostnad och utökad area om vi skulle ersätta alla spiltor med boxar enligt kommande nya lagkrav. Denna kostnad kommer troligtvis inte att kunna rymmas inom anslagna medel.

 

2016-05-02

Projektgruppen för upprustning av anläggningen

 

Uppdaterad: 03 MAJ 2017 09:42 Skribent: Kerstin Paul

Postadress:
Tyresö RF - Ridsport
Fårdala gård, Ridskolevägen 2
13530 Tyresö

Kontakt:
Tel: 087704260
E-post: This is a mailto link

Se all info